הסכם רכישה

חנות האונליין אורורה הממוקמת בשם דומיין Aurora.studio בכתובת/ לנמען הבאה (ישראל, חיפה, רחוב בר רב האי 36 למנהלנו קוראים אנסטסיה רטנובסקי (בהמשך "המוכר
מפרסם הצעה ציבורית זו, המסדירה את הקשר בין חנות האינטרנט לקונה
עבור מכירת סחורות מרחוק באמצעות האינטרנט.


1.מושגים
1.1 הצעה לציבור – הצעתו של המוכר לציבור הרחב, הממוענת למספר בלתי מוגבל של אנשים, המיועד לחתימה עם המוכר על חוזה למכירת טובין באמצעים מרוחקים בתנאים הכלולים בהצעה זו.
1.2 הרוכש הוא אזרח (ישות משפטית) אשר קיבל (ה) את התנאים של הצעה זו לציבור של חנות האינטרנט, כלומר לאחר ביצוע הזמנה עצמאית במשאבים של החנות המקוונת על פי תנאי הסכם הרכישה (הצעה לציבור של החנות המקוונת);
1.3. "חנות מקוונת" – אתר המוכר, המיועד להתקשר בהסכמי קניה ומכירה קמעונאיים של טובין המבוססים על היכרותו של הקונה עם תיאור המוצע של הטובין ומוצג בתצלומים, למעט האפשרות של היכרות ישירה של הקונה עם הסחורה – סוג של שיטה של מכירת סחורות מרחוק.
1.4. "מוצר" – פריטי פנים ואביזרים שונים בטווח המוצע על ידי האינטרנט – אתר המכירות של חברת אורורה.
1.5. "הזמנה "- החלטת הקונה לרכוש מוצרים שהונפקו בחנות המקוונת.

2. הנחיות כלליות
2.1. הזמנת הטובין המוצגת באתר האינטרנט של החנות המקוונת ע"י הקונה/ הרוכש פירושה שהקונה מסכים לכל התנאים של הצעה ציבורית זו;
2.2. בעת חישוב והצבת הזמנה, על הקונה להירשם בחנות האינטרנט כדי שהמוכר יקבל את המידע הדרוש להשלמת ההזמנה ומסירת הטובין;
2.3. לאחר קבלת ההצעה, כלומר תשלום של צו שהוצא באופן עצמאי בחנות המקוונת, הרוכש מקבל את הטובין בנכס במסגרת תנאי הסכם הרכישה (הצעה לציבור של החנות המקוונת);
2.4. לנהנהלת החנות המקוונת יש זכות לבצע שינויים בהצעה הציבורית מבלי להודיע לקונה;
2.5. תוקפה של ההצעה ציבורית זו אינו מוגבל, אלא אם צוין אחרת באתר האינטרנט של החנות המקוונת.
2.6. המוכר מספק לקונה מידע מלא ואמין על המוצר, כולל מידע על מאפייני הצריכה הבסיסיים של הטובין, מידע על תקופת האחריות ועל חיי המדף של הטובין, וכן זמן המסירה של הטובין באתר האינטרנט של החנות המקוונת;
2.7. המידע המפורסם באתר האינטרנט של החנות המקוונת זמין לציבור, אלא אם כן נקבע אחרת בתנאים אלה;
2.8. לחנות המקוונת יש זכות לשלוח מידע על פיתוח החנות המקוונת לקונה באמצעות דואר אלקטרוני;
2.9. המפיץ אינו אחראי לפעולות של צדדים שלישיים.

3. מחיר המוצרים/הטובין
3.1. המחיר עבור כל פריט של הטובין מצוין באתר האינטרנט של החנות המקוונת;
3.2. למוכר יש זכות לשנות באופן חד צדדי את המחיר של כל טובין;
3.3. במקרה של שינוי במחיר הטובין המוזמנים, יודיע המוכר תוך חמישה ימים לקונה על שינוי במחיר הטובין;
3.4. לקונה יש זכות לאשר או לבטל את ההזמנה לרכישת הטובין, אם המחיר ישתנה על ידי המוכר לאחר ביצוע ההזמנה;
3.5. שינוי על ידי המוכר של מחיר הטובין ששולמו על ידי הרוכש אינו מותר;
3.6. המוכר מציין את עלות המסירה של הטובין באתר האינטרנט של החנות המקוונת או מודיע לקונה בעת ביצוע ההזמנה על ידי המפעיל;
3.7. ההתחייבות של הקונה לשלם עבור הטובין תיחשב כמקוימת מהרגע שהמפיץ מקבל את הכספים;
3.8. תשלומים בין המוכר לבין הרוכש עבור הטובין נעשים על ידי השיטות המצוינות באתר האינטרנט של החנות המקוונת.

הזמנות .4
4.1. הזמנת הטובין מתבצעת על ידי הרוכש דרך אתר האינטרנט של החנות המקוונת;
4.2. בעת ביצוע הזמנה באתר האינטרנט של החנות המקוונת, מתחייב הקונה למסור את פרטי הרישום הבאים:
– שם משפחה, שם הרוכש או האדם שצוין על ידו (מקבל הטובין)
– כתובת מדויקת ומיקוד שאליו יש לשלוח את הסחורה
– כתובת הדוא"ל של הקונה
– מספר הטלפון של הקונה ליצירת קשר
4.3. חנות מקוונת אינה עורכת מידע על הקונה;
4.4. שם, כמות, מבחר, סעיף, מחיר הטובין שנבחרו על ידי הרוכש יצוין בסל הקונה באתר האינטרנט של החנות המקוונת;
4.5 למפיץ הזכות לבקש מהרוכש מידע נוסף הדרוש כדי שהמפיץ יעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם המכירה והרכישה. במקרה שלא יספק את המידע הדרוש על ידי הרוכש, המוכר לא יהיה אחראי על הטובין שנבחרו על ידי הרוכש;
4.6. קבלת תנאי המבצע נעשית על ידי הקונה בעמצעות הזנת הנתונים הרלוונטיים לטופס ההרשמה באתר האינטרנט של החנות המקוונת;
4.7. המפיץ אינו אחראי לתוכן ולדיוק של המידע שסופק על ידי הקונה בעת ביצוע ההזמנה;
4.8. הקונה אחראי על הדיוק של המידע המסופק בעת ההזמנה.

5. תשלום טובין
5.1. הצוואה של הקונה מתבצעת על ידי הזנת הנתונים הרלוונטיים האחרונים בטופס ההזמנה בחנות המקוונת וביצוע ההצעה הציבורית של החנות המקוונת. (כלומר, תשלום על ידי הרוכש המבוצע על תנאי חוזה המכירה (דהיינו, על תנאי הצעה זו לציבור);
5.2.  תשלום עבור הזמנה באתר החנות המקוונת ייעשה על ידי הקונה בכל דרך שתבחר באתר האינטרנט של החנות המקוונת;
5.3. עלות ההזמנה כוללת את עלות הטובין ואת עלות המשלוח של הטובין לכתובת שצוין על ידי הרוכש. הקונה חייב לשלם 100% על ההזמנה בסכום חד-פעמי (כלומר תשלום אחד);
5.4. עיבוד התשלום מתבצע על ידי מערכת תשלום "Paypal" דרך האתר www.paypal.com;
5.5. עם אישור העסקה על ידי מערכת התשלומים, יקבל הרוכש הודעת אימייל על פרטי ההזמנה;
5.6. הסכם המכירה והרכישה בשיטה המרוחקת בין המוכר לקונה נחשב למסקנה מרגע שהמוכר מנפיק את קבלת המזומנים או מסמך אחר המאשר את התשלום עבור הטובין לקונה;
5.7. נשלח מכתב מידע לכתובת הדוא"ל שצוין או SMS לטלפון שצוין על ידי הקונה. במכתב (SMS), המוכר מציין את קבלה מס '(מספר זיהוי שהוקצו), תאריך משלוח של הטובין, את רשימת הטובין שהוזמנו;

6. משלוח הזמנה
6.1. המוכר מספק את הקונה עם שירותים עבור משלוח של טובין באחת הדרכים המצוינות באתר האינטרנט של החנות המקוונת, כולל בדואר (דואר או חבילה לכתוב);
6.2. המוכר מחויב למסור את הטובין למקום שצוין על ידי הקונה בתקופה הנקובה במידע על המוצר;
6.3. מקום (כתובת וכל הפרטים הדרושים) של מסירת הטובין הקונה מציין בעת ​​ביצוע ההזמנה לרכישת טובין;
6.4. זמן המשלוח של הטובין לקונה מורכב משעת העיבוד של ההזמנה ומשך המסירה. הזמן הקבוע לעיבוד ההזמנה ומסירת הטובין עשוי להיות מוגדר על ידי הצדדים להסכם הרכישה והמכירה מסיבות אובייקטיביות, אך לא יעלה על שלושה (שלושה) חודשים;
6.5. המוכר מתחייב להודיע ​​לקונה על מיקומו של הטובין לאורך כל זמן המסירה ובבקשת הרוכש;
6.6. הסחורה הנמסרת מועברת לקונה, בהתאם לתנאי קבלת החבילה;

7. תנאי החזרת טובין
7.1. לרוכש הזכות לדחות את ההזמנה או לבצע שינויים בהזמנה במהלך כל התקופה שקדמה לתשלום ההזמנה, תוך 2 ימים לאחר מכן. במקרה של סירוב של הצו על ידי הרוכש תוך יומיים (2) ימים קלנדריים לאחר תשלום הטובין, למוכר יש זכות לעכב את עמלת הבנק והוצאות אחרות הקשורות ביישום החזר זה לקונה;
7.2. עם קבלת הטובין באיכות טובה, כל הסוגיות נפתרות על ידי הצדדים במהלך משא ומתן משותף ובהתאמה קפדנית לחוק הדרך;
7.3. לרוכש הזכות להחזיר את הטובין תוך 5 (5) ימי עבודה ממועד קבלת החבילה;
7.4. את הסחורה יש לשלוח לכתובת של השולח (המוכר) על חשבון הרוכש, באותה מדינה שבה התקבל לאחרונה, כלומר. מבלי לפגוע באריזת הטובין ובמאפייניה האיכותיים. אחרת, למוכר יש את הזכות שלא להחזיר את הכסף (עלות הטובין) לקונה;
7.5. על הרוכש להודיע ​​למפיץ בדואר אלקטרוני, תוך ציון מספר המעקב במכתב, על מנת לעקוב אחר התקדמות החבילה עם הטובין למקום;
7.6. עלות הטובין תוחזר לקונה, בניכוי עלות שירותי הדואר, במידה והטובין יוחזרו למפיץ ללא הפרות המפורטות בסעיף 6.2.

8. כוח עליון
8.1. במקרה של כוח עליון, המתועד על ידי הרשויות הרלוונטיות, וכן להיות ידוע, הצדדים פטורים מביצוע חוזה זה של מכירה;
8.2. המוכר לא יהיה אחראי לעיכובים בהעברת הטובין לקונה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו, כגון תקלות כלליות, עיכובים, תקלות, הפרעות בתפעול מערכת האינטרנט, מערכות טלפון (או) מערכות תקשורת אחרות.

9. הוראות סופיות
9.1. הצדדים להצעה ציבורית זו מתחייבים שלא למסור מידע סודי על פי חוזה מכירה זה לצדדים שלישיים, למעט בהתאם להוראות הדין.