משלוחים

סוג המשלוח

זמן המשלוח: החל מיומיים 7 עד חמישה 30 ימים*

עלות: $0 usd

זמן המשלוח: משלושה 5 ימים עד שבועיים (20 ימים)**

עלות: $15 usd

* – המשלוח בישראל מתבצע תוך 7 עד 30 ימי עבודה (למעט שבתות וחגים לאומיים
** – משלוח הביתה / משלוח עם שליח "לדלת" בהתאם לרשימת נקודות ההנפקה / בהתאם לרשימת הערים.

מידע נוסף על תנאי החליפין ו / או החזרת הטובין כאן – הצעה לציבור.